Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görevi:

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince; Belediye Bütçesini ve kesin hesapları hazırlamak, Belediyenin gelir ve gider bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak, Belediye gelir bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil ettirmek, Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek, mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak, İdare ve Kesin Hesapları düzenleyerek bunları Sayıştay Başkanlığına göndermektir.

 

Faaliyetler

 

Hesap İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiş borçları mevzuata uygun şekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir.

 

Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödemek, maaş, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan işlerdir.

 

Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüşülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına tevdi etmek, Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan işlerdir.

 

Gelir Servisi

 

Belediyemize ait gelirlerin, yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve etkin bir şekilde takip, tahakkuk ve tahsilâtı yapılmaktadır. Halkımıza daha yararlı hizmetler vermenin çabası ve gayreti içindedir.

 

Belediyemizin  İller Bankası Genel Bütçe Gelirlerinden alınan paydan sonraki en önemli gelir kaynakları: Gayrimenkul satışları ile Kiralar, Emlak Vergisi – ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi), Otobüs, İmar Harçları ve diğer muhtelif gelirlerden(Para cezaları, vergi cezaları, taksitle satılan Gayri menkuller, Eğlence ve İlan-reklâm vergileri, İşgal harcı ile diğer çeşitli gelirler) oluşmaktadır. Yoğunlukla üzerinde en çok durulan bu gelirlerin takip ve tahsili hususunda gerekli titizlik ve çaba gösterilmektedir

 

Zamanında borçlarını ödemeyen mükelleflerimize Tebligat ve Ödeme emri gönderilmek sureti ile tahsilât yoluna gidilmektedir.

 

Emlak vergisi ve ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) ile ilgili tahakkuk ve tahsilât işlemleri imkânlarımız dâhilinde gerekli hassasiyet gösterilip, kaçaklar üzerine gidilerek kaydı olmayan mükelleflere beyana çağrı mektubu bırakmak kaydı ile vergi mükellefi olmaları sağlanmaktadır

 

Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi:

 

1.Belediye Faaliyet Raporu

 

 

Sivas Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu,”Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik “ çerçevesinde hazırlanarak, Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarihli birleşiminde 50 nolu kararla kabul edilen faaliyet raporu, nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuş ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

 

2.Performans Takibi

 

 

2006 yılında hazırlanan Sivas Belediyesi 2007-2011 Stratejik Planı ve 2007 Performans Programı ile stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sistemi için ilk adım atılmış oldu.  2007 Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını takip edebilmek amacıyla bir performans takip sistemi oluşturulmuştur. Sistem çerçevesinde, bütün birimlerden, performans programında yer alan faaliyetler, bu faaliyetlerin performans göstergeleri, hedef değerleri ve tamamlanma zamanları esas alınarak, üçer aylık periyotlarla gerçekleşme raporları alınmıştır. I. ve II. üç aylık dönem raporları birimler ve stratejiler bazında değerlendirilmiş, I. 6 aylık dönem için performans değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.

 

Yılsonu itibariyle de yıllık olarak Performans Programı değerlendirme raporu çalışmaları başlatılmıştır.

 

3.2008 Yılı Performans Programının Hazırlanması

 

 

Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre kamu idarelerine, bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun olarak hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 2008 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere, tüm birimlerin 2008 yılında yapmayı hedeflediği çalışmalar ile bu çalışmalar için gereken tahmini kaynak miktarını belirlemeleri için haziran ayında çağrı yapılmıştır. Birimlerin yaptığı taslak çalışmalar daha sonra üst yönetim, mali hizmetler müdürü ve ilgili birim müdürlerinin birlikte değerlendirmeleri sonucu 2008 Performans Programına girecek faaliyet ve projeler ile bunlar için bütçeye konulması gereken ödenek miktarları belirlenmiştir.

 

2008 Yılı Performans Programı Raporu, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanarak, Kasım ayında bütçe tasarısı ile birlikte Belediye Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarihli birleşiminde 126 nolu kararla kabul edilen 2008 Performans Programı, Ocak ayında kamuoyuna duyurulmuştur.

 

4.Diğer Faaliyetler

 

 

Faaliyet Raporu ve Performans Programının hazırlık süreci ile performans takip raporlarının doldurulması süreçlerinde, birim müdür ve çalışanları ile üst yöneticileri bilgilendirmek amacıyla koordinasyon toplantıları düzenlenmiş ve gerektiğinde bire bir yapılan görüşmelerle yeni sistem ve kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir.

Oluşturma Tarihi :10 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 2981