Teftis Kurulu Müdürlüğü

 

            Teftis Kurulu Müdürlüğü 1 Müdür, 2 Müfettişle görev yapmaktadır. Belediyemiz bütün birimlerinin rutin teftişleri ve Başkanlık tarafından görevlendirildiğinde personel ve birimlerle ilgili inceleme, soruşturmalar müdürlüğümüz müfettişlerince yürütülmektedir.

 

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu  Müdürlüğü  Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;

            a) Belediyeye   bağlı  birimlerde   teftişin   etkin   bir  şekilde   yürütülmesi   hususunda   genel prensipleri   tespit etmek  ve  personelin  verimli çalışmasını  teşvik  edici  teftiş  sistemini geliştirmek.

 

            b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.

 

            c) Birimlerin  görevlerinde,   görevlerin  bölünüşünde,  yapılanmasında,  çalışma  usul  ve yöntemlerinde ve mevzuatın  uygulanması  sırasında  ortaya  çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak hukuki anlamdaki tasarı ve teklifler  ile yeniden  kurulacak birimlerin  yapılanması  ve görevleri  hakkında görüş vermek.

 

                   ç) Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.

 

            d) Personelle  ve mahalli  hizmetlerle  ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa bildirmek.

 

            e) Belediyeciliğin temel ilkeleri, belediyecilik yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar

 

yapmak ve bunları değerlendirmek.  

 

                   f) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

  g) Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek.

 

     ğ) Belediye birimlerinin özel teftiş ve denetimini yapmak.

 

            h) Teftiş sonucu düzenlenen raporları inceleyip değerlendirmek.

 

(2)               4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için adı geçen kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie göndermek.

 

 

 

 

İletişim: 444 58 44-1865-1240

 

teftis@sivas.bel.tr

Oluşturma Tarihi :11 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 2439