Temizlik İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 21586 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, ilgili kanun, tüzük ve genelgeler ile Belediye Encümeni, Belediye Meclisi kararları doğrultusunda ve Belediye Başkanlığımızın verdiği yetki, yönetmelik, tamim ve talimatları çerçevesinde  “Kent İçi Genel Temizlik Hizmetleri”ni yapmak ve yaptırmakla sorumludur.

FAALİYETLER

- Mahalle, bulvar,  cadde, sokak, refüj, tesis, resmi daire, meydan, anıt ve tarihi eser çevreleri, Pazar yerleri ile sanayi bölgelerinin mevsim şartlarına göre curuf, kar, buz, yaprak ve genel temizliğinin yapılması,  yıkanması, sulanması, el ve makine ile süpürülmesi, katı atıklarının toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

 

- Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler, muayenehaneler ve benzeri sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde toplanması, nakledilmesi ve tıbbi atık depolama sahasında bertaraf edilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

 

- Katı atık konteynerleri, atık tankları, ambalaj atıkları ayrışım kumbaraları, atık pil kutuları, çöp sepetleri, geçici depolama tankları (atık yağ, atık pil, atık akümülatör vb.) ve atık transfer istasyoları temin etmek, ihtiyaç halinde sayılarını artırmak, yeteri kadar monte etmek, içerisinde biriken atıkları ülke ekonomisine geri kazandırmak veya bertaraf etmek, bakım, onarım ve dezenfekte işlerini yapmak-yaptırmak.

 

- Sel, yangın ve benzeri afetlerden dolayı meydana gelebilecek çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, kaza mahallerini temizlemek, resmi bayram, özel günler ile protokol programları dâhilindeki tören bölgelerinin çevre temizliğini yapmak veya yaptırmak, diğer birimlere yardımcı olmak.

 

- Kamuya açık alanlardaki moloz, inşaat atıkları, tehlikeli ve kaba atıkların toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

 

- Kullanıma kapatılmış olan eski katı atık depolama sahalarını ıslah etmek ve çevre düzenlemesini yapmak veya yaptırmak.

 

- Kullanımda olan katı atık depolama sahalarını işletmek ve çevreye etkileri bakımından gerekli tedbirleri almak.

 

- Halkın çevre ve temizlik konularında bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla konferaslar, seminerler düzenlemek, eğitici film, ilan, broşür ve dergi hazırlamak veya hazırlatarak yayınlatmak.

 

- Belediye Meclis karaları, Encümen kararları ve Başkanlık oluru ile Kamu İhale Kanunu çerçevesinde hizmet alımları yapmak, iş proğramları hazırlamak, kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.

 

- Haşere, başıboş kedi, köpek ve benzeri hayvanlarla mücadelede diğer birimlerle koordineli olarak çalışmaları yürütmek ve destek hizmetlerinde bulunmak.

 

- Görevlerin gerektirdiği döküman, evrak, dosya, faaliyet ve brifing raporlarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.

 

Çevre Koruma Birimi

 

15 Mart 2006 Tarihinde kurularak faaliyetlerine başlayan, Sivas Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili tüm mevzuatların mahalli idarelere verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivas halkının çevre bilincini geliştirmek ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla Sivas sınırları içerisinde halkın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak için;

 

Çevre ve çevre kaynaklarını korumak, hava, su, toprak ve her türlü kirliliği kontrol etmek, ölçmek, izlemek ve gerekli yatırımları uygulamak, çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmaları yapmak, atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde depolanması ve bertarafı için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, Sivas Belediyesinin ekonomik olma politikası doğrultusunda geri dönüşümü sağlanabilecek atıklar hakkında araştırma yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, projeler hazırlamak, çözüm önerileri sunmak  ve bu paralelde hizmetleri yürütmektir.

 

 Ayrıca halkımızın çevre ile ilgili talep ve şikâyetlerini hassasiyetle değerlendirerek uygun çözümler bulmak, çalışmaları koordine etmek, ilgili makamlara raporlar hazırlamak, müracaatları cevaplandırmak, cezai işlemleri uygulamak, gerekli laboratuar hizmetleri ile ilaçlama ve dezenfektasyon faaliyetlerini sürdürmektir.

FAALİYETLER

a)     Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren kaynak kullanımını sağlayan  çevre planları hazırlanmasına destek olmak, projeler hazırlamak ve gerekli hizmetleri yapmak,

 

 

b)     Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek,

 

 

c)     Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, halkımızın dilek, temenni ve şikayetlerini değerlendirerek gereğini yapmak ve ilgililere bilgi vermek,

 

 

 

d)     Çevre faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre bilincini geliştirmek, çevre sorunları hakkında kamuoyu araştırmaları yapmak ve toplantılar düzenlemek,

 

 

e)     Kentin katı ve sıvı atık yönetimlerinde stratejiler belirlemek, uygun projeler oluşturmak, katı atıkların sağlıklı bir biçimde kaynağında azaltılması, ayrılması ve değerlendirilmesi için çalışmalar yaparak diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

 

 

f)     Belediye bünyesinde çevre bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturarak, Başkanlık Makamına, ilgili birimlere ve kamuoyuna bilgi aktarımı sağlamak,

 

 

g)    Kentin doğal ve kültürel değerlerini korumak, peyzajı bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlere engel olmak,

 

 

h)      Başkanlık Makamı ve ilgili mevzuatların çevreye ilişkin olarak verdiği yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

1-Çevre Denetim  Kontrol Zabıta Hizmetleri Birimi

 

Görev, yetki ve sorumlulukları:

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatların Mahalli idarelere verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde;

 

- Şehir içi ve şehir girişi kömür denetimi ve kontrolü,

 

- Ambalaj atıkları, atık pil ile aküler, atık yağlar, inşaat ve hafriyat atıklarının denetimi,

 

- Sıvı, katı, kimyasal, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atıkların denetimi ve kontrolü,

 

- Hava, su, toprak, gürültü, görüntü ve benzeri çevre kirliliklerinin denetimi ve kontrolü,

 

- İlgili Mevzuatlar, Zabıta Talimatnamesi, İl Hıfzısıhha ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının takibi,

 

- Doğal Kaynaklar(Bitki örtüsü, ormanlar), Termik Santraller, Endüstriyel Kaynaklar(Fabrikalar, Atölyeler, Sanayi Tesisleri), Bina Isıtma Sistemleri,

 

- Yakıtlar (Kömür, fuel oil ) ve benzeri kaynakların kontrol ve denetimi.

 

2- Çevre Koruma Labaratuar Hizmetleri Birimi:

 

    Genel Görevleri:

 

Su-Hava-Toprak kirliliği ölçüm ve raporlandırma hizmetleri,

 

- Radyoaktivite ölçümlerini izleme ve değerlendirme hizmetleri,

 

- Gürültü kirliliği ölçümleri ve raporlandırma hizmetleri,

 

- İçme suyu ölçüm ve tahlil hizmetleri,

 

- İl Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu Kararlarını takip etmek ve mevzuatların gerektirdiği laboratuar hizmetlerini yerine getirmek.

 

 

 

Su Tahlili ve Kirliliği Ölçüm ve Kontrol Hizmetleri:

 

Dünyamızda oldukça kısıtlı olan doğal kaynaklarının kirletilmeden korunabilmesi canlılığın sürebilmesi için çok gereklidir. Su kaynaklarının yalnızca % 1,5' u canlı organizmaların kullanabileceği tatlı sudur. Su canlıların yaşamı için vazgeçilmezdir. Canlı organizmalar % 90' ı sudan oluşmaktadır. Canlılar için bu kadar önemli olan tatlı su doğuda çok kısıtlı olarak bulunmaktadır. Su ancak temiz ve sağlıklı olduğu durumda yararlı olabilir. Su farklı biçimlerde kirlenir ve kirli su, insan sağlığını değişik biçimlerde etkileyip yaşamı tehlikeye sokabilmektedir.

 

 

Suyun bakteriyolojik kirlenmesi sonucu; İshaller, tifo, kolera, dizanteri, hepatit-A, çocuk felci ve parazitler hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Suyun kimyasal olarak kirlenmesi sonucu ise zehirlenmeler hatta bazı kanserlerin oluşumu kolaylaşmaktadır.

 

Bu amaçla Laboratuarımızda su ile ilgili aşağıdaki hizmetler yapılmaktadır.

 

- İlimizdeki içme sularının dezenfeksiyonunun yapılmasını denetlemek. Bu amaçla ortalama 5 ton / ay sıvı klor Sodyum Hipoklorit kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek,

 

- Şehrin muhtelif yerlerinden su numuneleri alınarak sudaki serbest kalıntı Klor değerinin standartlara     ( T.S. 266-madde 05-1.0 g /m3 ) uygun olmasını sağlamak.

 

- Şehrin muhtelif yerlerinden kimyasal ve bakteriyolojik su numuneleri alınarak analizlerini yapmak

 

Yapılan Analizler:

 

Titrimetrik Yöntemle Klorür Madde Tayini

 

- Titrimetrik Yöntemle Toplam Sertlik Tayini

 

- Titrimetrik Yöntemle Organik Madde Tayini

 

- Soğuk yöntemle Renk, tortu, koku ve tad tayini

 

- Soğuk yöntemle Nitrit ve Amonyak Tayini

 

- PH Ölçümü

 

- Toplam Koliform Bakteri Analizi

Oluşturma Tarihi :11 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 5847