Gayrimenkul (Arsa-Daire) Satışı Yapılacaktır. 17.07.2018

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller(Arsa-daire); Belediye Encümenimiz kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 3 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

S. NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m2)

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1

Kılavuz

2575

10

270,00

108.000,00

3.240,00

2

Alibaba

3405

4

225,00

84.375,00

2.532,00

3

Alibaba

4866

2

180,00

63.000,00

1.890,00

4

Aydoğan

3358

13

242,00

96.800,00

2.904,00

5

Aydoğan

3359

1

202,00

70.700,00

2.121,00

6

Aydoğan

3359

6

248,00

99.200,00

2.976,00

7

Aydoğan

3359

7

248,00

93.000,00

2.790,00

8

Aydoğan

3370

8

250,00

93.750,00

2.813,00

9

Aydoğan

3370

11

228,00

85.500,00

2.565,00

10

Kılavuz

1580

11

544,78

326.868,00

9.806,00

11

Altuntabak

1456

5

211,00

126.600,00

3.798,00

12

Kılavuz

190

268

511,00

281.050,00

8.431,50

13

Kılavuz

5499

6

500,89

275.489,50

8.265,00

14

Kılavuz

5499

7

484,81

264.995,50

7.950,00

15

Kılavuz

5499

8

505,34

277.937,00

8.338,50

16

Kılavuz

5499

9

528,99

290.944,50

8.728,50

17

Kılavuz

5499

10

467,77

257.273,50

12.864,00

18

Kılavuz

5499

11

696,45

383.047,50

11.491,50

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :02 Temmuz, 2018

Okunma Sayısı : 1150