Muhtelif Bina Yıkım İşi. 18 Eylül 2020 Cuma

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir Mahallesi 1229 ada, 68 nolu parsel üzerinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü eski hizmet binası ile Merkez Mehmet Paşa Mahallesi 67 ada,  5.523,40 m2 alanlı 8 parselin 3.077,20 m2 lik kısmı üzerinde bulunan üç lojman binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesine göre şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Pazarlık usulü ile hurda bedeli karşılığı yıktırılacaktır.

İşin Türü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Güvence Bedeli

Muhtelif Bina Yıkımı

100.000,00 TL.

3.000,00 TL.

2.000,00 TL.

 

          İhalesi; 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 16:00 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar ihale teklif mektuplarını ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

b-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

c-     Tebligat adresini gösterir belge,

d-     İhale teklif mektubu,

e-     Şartname bedelini, Geçici Teminatı ve Güvence Bedelini yatırdıklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

g-     İş Deneyim Belgesi; Belge tutarı Muhammen bedelden az olmamak üzere Resmi Kurumlardan alınmış olacaktır.

h-     Yıkım İşleri yaptıklarına dair bağlı bulundukları odadan 2020 yılı tarihli kayıt belgesini ibraz etmeleri zorunludur. (Nace kodu 43.11.01 veya 43.12.01 olanlar)

i-      İstekliler 1 adet çok kullanımlı (Kırıcı,Kova)  Ekskavatör ve 1 adet Hafriyat taşımak işinde kullanıla bilen iş makinelerini bulunduğunu gösterir belge (Ruhsat) ibraz edecektir. İş Makineleri kendilerine ait olmayanlar, noter sözleşmesi ile kiralama yapabilir. (Sözleşme süresi en az 3 ay olacaktır.)  

 

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :16 Eylül, 2020

Okunma Sayısı : 2173