Nikah İşlemleri

EVLENME İŞLEMLERİ
 
Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?

1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)


2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.


3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.


4.Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
     a. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
     b. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
     c. Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı,vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur?

1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.


2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.


3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.


4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.


5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.


6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. Evlenebilmek İçin Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Nüfus Cüzdanlarının (resimli) asılları, fotokopileri (Sürücü Belgesi geçerli değildir.)

2. Evlenme beyannamesi tek suret ve fotoğraflı olarak doldurulur. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

3. Kullanılanların dışında 2’şer Adet Vesikalık Fotoğraf

4. Sağlık Raporu Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları veya Devlet Hastanelerinden alınacaktır. Çiftlerin Sağlık Raporu alırken, Talesemi Testi de yaptırmaları zorunludur.

5. Evlenme Ehliyet Belgesi bizim (Memurluğumuz) tarafından verilmektedir. Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin müracaat sırasında Soyadı Dilekçesi doldurmaları gerekmektedir.

NOT: Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için nüfus cüzdanlarının medeni hali kısmı evli yazıyor ise; nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Kadınlar boşanma tarihinin aile kütüğüne işlenmesinden 300 gün sonra evlilik yapabilirler ancak bu süre aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler. 17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne-baba muvafakatname, 16 yaşını doldurmuş olanlar ise, mahkeme kararı ile evlenebilirler.

6. Bu İşlemlerden sonra Belediye Merkez Binada bulunan Kentli Servisinden Sicil Kontrolu yapılarak, sicili yoksa yeni sicil numarası alınacaktır.

     Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

     a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya .yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun .huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

     b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.Velayet için mahkeme kararı sunulmalıdır.

     c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

V. Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?
     (Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

     Evlendirme Memurluğu Telefon No: 0(346) 225 17 75

Oluşturma Tarihi :04 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 42813