Gayrimenkul (İşyeri) Kiraya verilecektir.. 27.07.2021

  

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait  aşağıda adresi yazılı gayrimenkulün işyeri olarak kullanılmak üzere 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir

.

S.NO

ADRESİ (SİTE ADI)

KAPI NO

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GECİCİ TEMİNAT (TL)

GÜVENCE BEDELİ (TL)

1

Aksu Park 2.Etap Kemal İbni Hümam Caddesi

1-3

60.000,00

1.800,00

8.200,00

 

İhalesi; 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 16.00'da ihale edilmek üzere Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a- Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,

c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici teminatı ve güvence ile şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belgeyi,

f- İsteklilerin Belediyemize borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden alınacak belgeyi,

h-  Katılımcıların işyerlerinin şartnamelerinde belirtilen faaliyet alanlarını da gösterir; 2021 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt ve faaliyet belgesi, (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

ı- Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.) ibrazı zorunludur.

 

İ L A N O L U N U R.

Oluşturma Tarihi :12 Temmuz, 2021

Okunma Sayısı : 638