Gayrimenkul (Arsa) Satışı. 22.10.2021

 

 

İLAN

 SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller(Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 01/10/2021 tarih ve 1217 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Ve 45.maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedeller üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

         İhalesi; 22 Ekim 2021 CUMA günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

S. NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

HİİSESİ

ALANI (m2)

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)

1

Kardeşler

6363

2

TAM

9.483,7800

12.700.000,00

381.000,00

2

İşhan

123

59

TAM

1.531,99

3.065.000,00

91.950,00

3

İşhan

123

62

TAM

1.172,36

2.345.000,00

70.350,00

4

Uzuntepe

5483

47

320899/341202

3.208,99

1.605.000,00

48.150,00

5

Gökçebostan

767

255

TAM

426,15

380.000,00

11.400,00

6

Kılavuz

4301

3

TAM

287,00

229.600,00

6.888,00

7

Kılavuz

4301

4

TAM

256,00

204.800,00

6.144,00

8

Kılavuz

4301

5

TAM

318,00

254.400,00

7.632,00

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

aİhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,

i- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(Sadece 1.sıradaki arsa için)

 

1- Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf)

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :06 Ekim, 2021

Okunma Sayısı : 889